Tính phần trăm của một giá trị.
?
Giải thích (Công thức tính)
?
Tính phần trăm của một giá trị. Ví dụ: 10% của 100 là 10
%
?
=
Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.
?
Giải thích (Công thức tính)
?
Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác. Ví dụ: 10 là 5% của 200
là bao nhiêu %
?
= %
Tính phần trăm của giá trị thay đổi.
?
Giải thích (Công thức tính)
?
Tính phần trăm của giá trị thay đổi Ví dụ: 80 tăng lên 100 tức là tăng 25%, 100 giảm còn 80 tức là giảm 20%
Tỷ lệ tăng / giảm
?
= %
Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.
?
Giải thích (Công thức tính)
?
Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể. Ví dụ: Tăng 20% của 100 là 120, Giảm 20% của 100 còn 80
%
?
=
Số X là Y% của số Z. Z là?
?
Giải thích (Công thức tính)
?
Số X là Y% của số Z. Z là? Ví dụ: Số 10 là 5% của số 200
Số
=